Navigácia

Obsah

Základné služby

Oborné činnosti

 • základné sociálne poradenstvo
 • špecializované sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia
 • tlmočenie
 • sprostredkovanie

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti
 • osobné vybavenie